การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตร
27.10.64
5,195 ครั้ง

กฎบัตร

1.คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

3.กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

4.กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

6.กฎบัตรเลขานุการบริษัท

7.กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

8.นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9.นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ
A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์