ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจ
การจัดการระบบน้ำ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการสถานีผลิตน้ำประปา วางท่อส่งน้ำ ตลอดจนระบบบริหารจัดการน้ำต่างๆ เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
กลุ่มธุรกิจ
โรงไฟฟ้า
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จนถึงการบวนผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารโครงการด้านวิศวกรรม
กลุ่มธุรกิจระบบจำหน่าย
และสถานีไฟฟ้าแรงสูง
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบ จัดหา และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่าย
ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
2021
2020
2019
2018
2017
 
2021
 
 
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT
EPC: ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 646.00 กิโลวัตต์ - WHA ZF
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 100.00 กิโลวัตต์ - Super Solar Energy
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 1,000.00 กิโลวัตต์ - Star Flex
 
2020
 
 
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT
EPC: ธุรกิจการจัดการระบบน้ำ
•  งานออกแบบก่อสร้างขยายกำลังการผลิต และวางท่อขยายเขตสำหรับจ่ายน้ำอุตสาหกรรม กิจการประปาชัยมงคล
•  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา
•  งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาตำบลกะทู้ ขนาดกำลังผลิตรวม 300 (สามร้อย) ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และงานวางท่อน้ำประปาในพื้นที่อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต
•  งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาเพื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
•  งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 300 ลบ.ม ต่อชั่วโมงและงานวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ความยาว 3,200 เมตร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานีผลิตน้ำประปาไปจนถึงจุดประสานท่อ กปภ. สำนักงานการประปาภูมิภาค สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
EPC: ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 304.20 กิโลวัตต์ – โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 995.40 กิโลวัตต์ - WHAUP Nidec
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 297.60 กิโลวัตต์ CPF อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ - Super Solar Energy
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 247.30 กิโลวัตต์ CPF อำเภอวีเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ - Super Solar Energy
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 274.50 กิโลวัตต์ CPF อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ - Super Solar Energy
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 295.30 กิโลวัตต์ CPF อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี - Super Solar Energy
 
2019
 
 
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT
EPC: ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 1,626.40 กิโลวัตต์ - Danieli (Thailand) Co.,Ltd.
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 431.20 กิโลวัตต์ - Umicore Autocat (Thailand) Ltd.
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 473.36 kW - Green Power Energy
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 241.80 กิโลวัตต์
PMC.
•  236.72 MW SOLAR POWER PLANT PROJECT IN VIETNAM
EPC: ธุรกิจโรงไฟฟ้า
•  งานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 800 ตันต่อวัน และผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
EPC: ธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบจำหน่าย
•  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/11kV. และสายส่ง 115 เควี สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะชุมชนแปรรูป (RDE) ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)
• งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 115/22-3.3 kV. สถานีสูบน้ำฉะเชิงเทราและสถานีสูบน้ำบางปะกง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง
 
2018
 
 
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT
EPC : ธุรกิจการจัดการระบบน้ำ
•  งานวางท่อน้ำเหล็กเหนียวชนิดใต้ดินขนาด 600 มม. จากแพลอยน้ำในบ่อเก็บน้ำ 98 ไร่ ถึงบ่อเก็บน้ำอมตะวอเตอร์ ชลบุรี
EPC : ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 60 kW โครงการชัยมงคล
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 4.0 MW โครงการสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 4.0 MW โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 MW โครงการสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 MW โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดินนา จำกัด
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 MW โครงการสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 MW โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานกิจการพลังงาน)
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 352 kW-WHA Water
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 582.4 kW - DTC
EPC : ธุรกิจโรงไฟฟ้า
•  งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมศาลาลำดวน ขนาด 9.9MW
 
2017
 
 
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT
EPC : ธุรกิจพลังงานแสอาทิตย์
•  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 1.5 MW โครงการสหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต
A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์