การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับและจรรยาบรรบริษัท
27.10.64
5,152 ครั้ง

    ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจ้างพนักงาน บริษัทและถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างระหว่างระหว่างบริษัทฯและพนักงาน เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตน และข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งการว่าจ้างเป็นพนักงานของบริษัทฯ และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ เพื่อกำหนดให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณฯ ที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร

 

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์